לחוג התלמידים של מארי יוסף קאפח והרמב"ם 
מצ"ב הלכות חנוכה. עם חילופי הגיה לפי מסורת תימן. אשמח לקבל הערות והארות.
 <<ביאור הלכות חנוכה- תשסד.pdf>>

rambammenorah.gif (15963 bytes) Shape of Menorah: To the left is a depiction of the ancient Menorah as described by the RMb"M zs"l. 

More Archaeological Information about the Shape

Excellent (RMb"M oriented article) about Menorah --in English (from non-Temani sources)