לק"י


Legal Issues
Rabbi Rason Arusi

שיעורי הרב ערוסי

Subject   הנושא
Questions & Answers- Multiple Topics  

 שו"ת הרב ערוסי שליט"א (מפי רועי בן זריהן הי"ו:

Delaying aliyah when Kohayn is late    נדחה עולה ל תורה מפני כהן שאיחר
Blessing the moon at times of twilight  

ברכת הלבנה בין השמשות

Pouring Kosher wine vessel that is in mixed wine    יציקת יין כשר לכלי שיש בו יין נסך  
Dunking Vessels   טבילת כלים
Writing G-D's name   איסור כתיבת שם ה' על מטלטלין
Butter of the Gentiles- Yemeni tradition   המאת גויים
Laws of permissable Hanukah oil   דין מותר השמן בחנוכה
Do women have to say Hallel on Hanukah?   האם נשים חייבות בקריאת ההלל בחנוכה
System of Democratic choice/ Arabs   כשרות שיטת הבחירות הדמוקרטיות המערביות
Taking a bribe when you need to judge life   נטילת שוחד לצורך קיום הדין
Blessings for rain   ברכת הגשמים 
Shahahhiawnu on remaining days of Hhanukah   ברכת שהחינו בשאר ימי החנוכה
Stealing composition of music   גניבת יצירה מוזיקאלית
Prohibition of writing haShem's name on movable goods   איסור כתיבת שם ה' על מטלטלין
Different laws regarding the repetition of the prayer leader   דינים שונים בחזרת השליח ציבור
Breast Feeding/ Public Fasting   האם עוברות ומניקות חייבות בתעניות ציבור?
RETURN   שוב