הרב אהרן קאפח                                   Mori and Rav Aharon Qafahh

Subject

הנושא

דף

1. Foundation for exempting hand washing א. יסוד לפטור מנטילת ידים 51
2. Foundation for kissing/ touching tefillin ב. יסוד לנשוק התפילון 53
3. Blessing the moon ג. ברכת לבנה מאימתי 55
4. Multiple Topics/ Bet Knesseth Agudoth Ahhim RMb"M ד. בית כנסת "אגודת אחים רמב"ם 60
5. Women that go out with colorful clothing ה. אשה היוצאת בבגדי צבעונין 63
6. Repairing Sifrei Torah - Rabenu Yihhya

ו. האם ניתן לכתוב סת"ם או לתקן ספר תורה -רבנו יחיא

67
7. More On Repairing Sifrei Torah

ז. עוד על האם ניתן לכתוב סת"ם או לתקן ספר תורה

68
8. Evening prayer- Mosei Shabboth- w Sibur or individuals ח. ערבית של מוצאי שבת בצבור או יחידים 56
9. More on night prayer of Mosei Shabboth with Sibur or individually

ט. עוד על ערבית של מוצאי שבת בצבור או יחידים

57
10. Searching after the RMb"M's sources in the composition of "Mishnah Torah"

י. החיפוש אחר מקורות הרמב"ם בחבורו משנה תורה

69
     
RETURN

שוב